Danışmanlık

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Aren, danışmanlık hizmetleri bölümünde her biri kendi alanlarında profesyonel hizmet ekibiyle müşterilerinin büyüme, iş stratejileri geliştirme, kurumsal riskleri yönetme, kurumsal performansın iyileştirilmesi ve hedeflenen projelerin hayata geçirilmesinde çözüm ortağı olmaktadır. Kurumumuz, danışmanlık hizmetleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler üretirken, ihtiyaçlara özel ideal yaklaşımları benimsemektedir.

Rekabetin gün geçtikçe zorlu hale geldiği iş dünyasında, kısa ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulması, şirketinizin sahip olduğu imkan ve altyapının uygunluğu ve yeterliliğinin sağlanması, sistem ve süreçlerinizin sağlıklı kurulması ve yönetilmesi, operasyonel ve finansal risklerden korunma ve kurumsal öz denetimin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hizmetlerimizi sunuyoruz:

Günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanamaması, şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkmakta ve şirketlerin sürdürülebilirliğine engel teşkil eden önemli derecede kurumsal ve yönetimsel sorunları olduğu görülmektedir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için bazı kavramların ortak amaç etrafında toplandığı görülmektedir.
 

 • Sürdürülebilir Gelişme,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
 • Paydaş Kuramı,
 • Hesap Verebilirlik Kuramı,
 

Bu kuram ve kavramların anlaşılması ve uygulanması sürdürülebilirlik konusunda şirketlerin başarı sağlamasında en önemli etken olmaktadır.

Şirketlerin sürdürülebilirlik sorununu çözebilmesi ve istikrarı sağlayabilmesi; yukarıda bahsi geçen kuram ve kavramların iyi anlaşılması, önlerinde engel teşkil eden kurumsal ve yönetimsel sorunları aşması ve kurumsallaşmasının biran önce sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanun'da kurumsallaşmanın 4 ana prensibi olan “şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk” kavramlarından hareketle yapılan düzenlemeler, şirketleri kurumsallaşmaya teşvik etmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kurumsallaşmayı hayata geçirmeyi hedef alan düzenlemeleri çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 
 • Şirketlerin, Sektör ve Ölçeklerinin Göz Önünde Tutularak Yapısal Sorunlarının Tespit Edilmesi
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yönetici Yapılanmasına İlişkin Destek Hizmeti
 • Organizasyon Şemasının Oluşturulması, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Tanımlanması
 • İç Kontrol, İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Yapılarının Oluşturulmasında Destek Sunulması
 • Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim Kodeksine Uyum İçin Danışmanlık
 • Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi vb. Komitelerin Yapılandırılması
 • Pay Sahipliği, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipliği, Yönetim Kurullarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Konularında Getirilen Düzenlemelerin İşlerliğinin Sağlanmasında Destek Hizmetleri

Şirketler için en kritik faaliyetlerden biri, sahip olunan yetişmiş insan gücünün elde tutulması ve istihdam sürecinin doğru yönetilmesidir. Bu amaçla ihtiyaç duyan müşterilerimize İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı hizmetlerimizle destek oluyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıda yer alan hizmetler sunulmaktadır:

 
Organizasyon Yapılanması
 • Müşteri'nin Finans Bölümü yönetici ve çalışanlarının organizasyon şemasının mevcut durum için kurgulanması.
 • Müşteri'nin Finans Bölümü yönetici ve çalışanlarının organizasyon şemasının kısa, orta ve uzun vadeli öngörülere uygun olarak tasarlanması
 
Kariyer Yönetimi
 • Mesleki yetkinlik envanterinin çıkartılması.
 • Mesleki Yetkinlik Matrisi: Pozisyonların nitelik ve mesleki yetkinlik standartlarının belirlenmesi.
 • Pozisyonların asgari mesleki eğitim/sertifikasyon ihtiyaç analizlerinin yapılması.
 • Mesleki Yetkinlik Değerlendirme Matrisi: Pozisyon standartları ile çalışanların durum değerlendirmelerinin yapılması.
 • Çalışan bazlı yıllık kariyer gelişim planlarının yapılması
 • Kariyer yönetimi sistemi uygulama araçlarının ve sürecinin tanımlanması
 • Pozisyon bazlı kariyer haritalarının çizilmesi.
 
Yetenek Yönetimi
 • Yetenek matrisinin tanımlanması.
 • Çalışanların yeteneklerinin değerlendirilmesi süreç tanımlanması ve uygulanması.
 • Yetenek matrisi çerçevesinde davranışsal, mesleki, yönetsel gelişim programlarının tasarlanması.
 
Eğitim Yönetimi
 • Pozisyon bazlı davranışsal, mesleki, yönetsel gelişim eğitim programlarının belirlenmesi.

Faaliyet alanlarınıza uygun olarak tasarlanan profesyonel bütçeler ve düzenli raporlama sistemleri ile hissedar ve yöneticiler, şirketin her bir biriminin performansını ve verimliliğini, şirketin karlılığını ve nakit yaratma kapasitesini etkin bir biçimde ölçerek değerlendirebileceklerdir. Aren, daha önce çeşitli holdinglerde muhasebe ve bütçe planlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmış ve birçok bütçe raporlama sistemi kurmuş ekibiyle, şirketinizin faaliyet alanına en uygun bütçe sistemini inşa edecek ve bütçe-fiili raporlamaları, revize bütçeler, yıl sonu tahminlerinde sürekli sizlerle beraber çalışacaktır. Üretim, perakende mağazacılık ve hizmet sektörleri tecrübemizin olduğu başlıca sektörlerdir.

Hesap Planının Bütçe ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Hazırlanan bütçeler ile şirket performansının ölçülmesinde fiili verilerin kalitesi ve bütçe ile uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Aren olarak öncelikle fiili verilerin ana kaynağı olan mizan ve hesap planınızı gözden geçirerek, kurulacak bütçe sistemi ve ile uyumlu hale getirilmesini sağlıyoruz. Böylece bütçe ve fiili veriler aynı dili konuşarak, şirket performansını ölçecek kaliteli raporlar oluşturulur.

Sektörünüze Uygun Bütçe Sisteminin Kurulması, Takibi ve Yorumlanması

Bütçenin hazırlanmasında sektör deneyimi ve operasyonların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmanın büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Aren bünyesinde bütçe raporlama alanında sizlere hizmet veren ekibimiz üretim, perakende mağazacılık ve hizmet sektörlerinde çalışmış deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır. Ekibimiz hazırlanan bütçenin aylık olarak takibi, sapmalar, üst yönetime raporlama, yorumlama ve revizyon alanında sizlere destek olacaktır.

3-5-10 Yıllık İş Planı Çalışmalarının Yapılması ve Sunumu

Özellikle yeni yatırımlarda 3-5-10 yıllık projeksiyonların yapılması yatırım kararlarını almada büyük öneme sahiptir. Ekibimiz projenin varlık ve kaynak yapısının belirlenmesi, finansmanı, sağlayacağı karlılık, indirgenmiş nakit akım, iç verim oranı ve bütçe projeksiyonunu hazırlayarak müşterilerimize alacakları yatırım kararlarında ışık tutmak istemektedir.

Aylık Yönetim Kurulu Raporlarının Hazırlanması ve Sunumu

Yönetim kuruluna sunulması gereken rapor formatları (executive report) ekibimiz tarafından profesyonelce hazırlanmaktadır. Hazırlanan detaylı bütçelerden beslenen bu raporlar üst yönetime şirket performansını ölçme ve değerlendirmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ekibimiz talep edilmesi halinde bu raporları hazırlayarak üst yönetime İngilizce ve Türkçe olarak sunmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) 2011 yılı Ocak ayında TBMM'de kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmıştır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni TTK'nın, ticari yaşamımız için önemli bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını düşünmekteyiz.

Yeni TTK düzenlemeleri dikkate alındığında başlıca ana fikrin “kurumsallaşma” olduğu görülmektedir.

“Kurumsal Yönetim İlkelerine” ilişkin düzenlemelere Yeni TTK'nın birçok maddesinde yer verilerek, kurumsal yönetim ilkelerinin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan temel kriterlerinin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Bu düzenlemelerle amaç; küçük yada büyük olsun tüm şirketlerin kurumsallaşması ve şirketlerimizin sürdürülebilirlik sorununun çözülmesidir.

Sürdürülebilirlik sorununu çözmede büyük bir fırsat olan Yeni TTK düzenlemelerinin kurum kültürüne aşılanmasında sizlere destek sunuyoruz.

Özellikle, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve profesyonel yöneticiler için tanımlanan yetkiler, sorumluluklar ve görevler göz önüne alındığında, Yeni TTK'da yapılan düzenlemelerin iyi analiz edilmesi, Kanun'a uyum sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

Aren, Yeni TTK'ya uyum sürecinde ve daha sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin doğru uygulanması için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 
 • Yeni TTK'ya uyum için müşteriye özel uyum projelerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Şirket organizasyon yapısının, Yönetim Kurulu ve yöneticilere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yenilenmesi
 • Genel Kurul düzenlemelerine uyum için rehberlik
 • Kurumsal Risk Yönetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin destek sağlanması
 • İç kontrol ve iç denetim uygulamalarının şirket bünyesinde yapılandırılması
 • Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (“TMS/TFRS”) geçişte destek hizmetleri,
 • Yeni TTK ile uyumlu Yıllık Faaliyet Raporu'nun hazırlanması
 • Yeni TTK ile uyumlu Bütçe ve Likidite Yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi
 • Şirket esas (ana) sözleşmesinin Yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi

Her şirketin kendine özgü zorlukları ve birbirinden farklı hedefleri bulunmaktadır. Bu sebeple, her bir müşterimiz için özel çözümler üretmekteyiz. Farklı bir bakış açısıyla yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştiriyor, müşterilerimizle beraber çalışarak onların hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak güvenilir yöntemler bulmasına yardımcı oluyoruz.

Aren olarak, kuruluşunuzun temel operasyonlarının etkinlik ve verimliliğini artırmanızda ve kurumsal stratejinizi belirlemenizde sizlere destek oluyoruz. Temel yaklaşımımız, işinizi ve karşınızdaki seçeneklerin ticari etkilerini daha geniş perspektifte anlamaktır. Ekonomi ve endüstri bilgimizi teknik uzmanlıklarımızla birleştirerek müşterilerimiz için doğru sonuçlara ulaşıyoruz. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 
 • Kurum Stratejisi - Stratejik Yol Haritası
 • Gelir Arttırma Stratejileri
 • Maliyet Optimizasyonu
 • Operasyonlar
 • Finans ve Hazine
 • Kurumsal Uygulamalar

Kanun yapıcının sürekli mevzuat geliştirmesi, ticari yaşamda yaşanan hızlı değişim-dönüşüme cevap verme çabası ile yakından ilgilidir. Kompleks iş ve işlemlerden oluşan yerel ve global ticari aktiviteleri düzenleyen regülasyonların takibi, günümüzde giderek zorlaşmıştır. Aren, siz yoğun iş temponuza odaklanırken, mevzuat alanında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerden sizi zamanında haberdar ediyor. Yeni düzenlemeleri anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, zamanında alınması gereken aksiyonlar için çözüm ortağınız oluyoruz. Danışmanlığı verilen ana mevzuat konuları aşağıdaki gibidir:

 
 • Türk Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Rekabet Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş Hukuku

Kuruluşumuz bu başlık altında Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alıcı taraf danışmanlığı
 • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
 • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içersinde alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu'ndan izin alınması)

 • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
Satıcı Taraf Danışmanlığı:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 
 • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması
Halka Arz Öncesi Danışmanlığı

Şirketlerin, halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti alması önemli yararlar sağlar. Şirket, bu danışmanlık hizmeti ile yatırımcıların, SPK'nın ve Borsa İstanbul'un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür ve bunları düzeltir, güçlü yanlarını ortaya koyar ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesi sağlanır. Bu çerçevede aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 
 • Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar/GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb)
 • Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması)
 • Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması (Info Memo)
 • SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru dökümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi
Finansal Modelleme

Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 
 • Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
 • Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
 • Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi
Proje Finansmanı

Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

 
 • Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması
 • Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
 • Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
 • Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması
Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

 
 • Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
 • Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Aracı kurumlara yönelik danışmanlık
 • Kurumsal yönetişim danışmanlığı
 • Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)

Kurumsal yönetim anlayışında önemli bir yol kat eden ticari yaşamımızda, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip hale gelmiştir. Şirket yönetimlerinin iç denetim fonksiyonundan beklediği katma değer giderek artmış ve bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önceliği haline gelmiştir. Aren olarak müşterilerimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetler sunuyoruz.

Bu alandaki hizmetlerimiz:

 
İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Birimi Kurulumu
 • İç Denetim Faaliyeti için Dıs Kaynak Kullanımı
 • İç Denetim Faaliyeti için Eş Kaynak Kullanımı
 • Mevcut İç Denetim Biriminin Etkinliğinin Artırılması
 • İç Denetim Kalite Güvence Dış Değerlendirmesi
 • İç Denetim Kalite Güvence İç Değerlendirmesi Programının Tasarımı
 • Kalite Denetimleri
 • İç Denetim Kaynak ve Eğitim Planlaması
 • İç Denetim Araç Seçim Desteği
İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri
 • Süreç ve Kontrollerin Değerlendirilmesi
 • Süreç ve Kontrollerin Dokümantasyonu
 • Süreç Bazında Risk ve Kontrol İçeriği Sağlama
 • İç Kontrollerin Değerlendirilmesi İçin Kaynak Desteği

En zorlu koşullarda bile sürdürülebilirlikte başarılı olan şirketler, riski ticari yaşamın doğal bir parçası olarak görmekte ve risklerin doğru yönetildiği takdirde olumlu sonuçlar doğuracağını bilmektedirler. Bu alandaki hizmetlerimizde şirketlerin operasyonel, finansal ve mevzuata uyum alanlarındaki risklerine odaklanmakta ve çözümler üretmekteyiz. Aren kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini bir bütün olarak görmekte ve aşağıdaki şekilde geniş kapsamda hizmetler sunmaktadır.

 
 • Şirketin genel yapısının ve faaliyetlerinin anlaşılması
 • İşletme içi ve dışı koşulların değerlendirilmesi
 • Organizasyonel yapı içerisinde tüm bölümlerin operasyonel, finansal ve mevzuata uyum risklerinin envanterinin oluşturulması
 • Risklere karşı yönetim politikalarının oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetiminin organik yapısının oluşturulması (Risk Yönetim Komitesi, Risk Yönetim Departmanı, Ris Yöneticisi)
 • Kurumsal risk yönetimi için prosedürlerin hazırlanması, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Manuel ve otomatik risk yönetim araçlarının tasarlanması
 • Kurumsal risk yönetiminden sorumlu yönetici ve çalışanların eğitimi

Müşterilerin yeniden yapılanma alternatiflerini değerlendirmelerine, en doğru planı uygulamalarına, kurumsal finansman faaliyetlerini geliştirmelerine ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Performansın düştüğü ve büyümenin yavaşladığı belirsizlik ortamında, işletmelerin ve yatırımcıların tahmini getirilerini artırmalarına yardımcı olunmaktadır. Müşterinin iş planları tarafsız bir yaklaşımla değerlendirilerek; finansal, operasyonel ve stratejik yeniden yapılanma süreçlerinin yönetimi ile yatırım ve sermaye dağıtımına destek olunmaktadır. Ayrıca olası bir sözleşme ihlaline karşı çözüm stratejileri geliştirilmekte, ilgili taraflar ile görüşmelere katılınmakta ve iflas sürecinde veya ihtiyaç duyulan diğer hallerde gerekli işlemlerin yürütülmesine yardımcı olunmaktadır.

İşletme Sermayesi Yönetimi

Aren , uygulanabilecek etkin kredi yönetimi stratejilerine yönelik görüş sunmakta ve nakit akışı ile ticari alacak, ticari borç ve stok yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sermaye Piyasaları

Borç ve sermaye yapısında optimizasyon ve esneklik sağlanması ve rekabetçi finansman projeleri geliştirilmesi için müşterilerle birlikte çalışılmaktadır. Bu kapsamda, seçenekler analiz edilmekte, müşteriye sunulmakta, görüş ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.