Mali Müşavirlik

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Aren, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerle, faaliyetlerine yeni başlayan ve çok hızlı büyüyen işletmelere kapsamlı muhasebe ve mali işler yönetimi hizmetlerini, ulusal ve uluslararası bilgi ve tecrübesini teknolojik yenilikler ile birleştirerek proaktif bir şekilde sunmaktadır.

Kariyerlerinin büyük bir bölümünü “Big 4” olarak anılan denetim şirketlerinde yada Türkiye'nin ileri gelen büyük gruplarında uzun yıllar sürdürmüş profesyoneller yönetimindeki mali işler hizmetlerimizde, geleneksel yaklaşımın aksine yenilikçi, değer katan, proaktif bir anlayış benimsenmiştir.

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

Şirket ortak ve yöneticilerinin mali işler alanında karşılaştıkları problemlerin başında muhasebe çalışanlarının istihdamı ve muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması gereğidir. Aren'in, bu alanda müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için özel olarak atadığı mali müşavir, şirketinize ait işlemlerin muhasebe sistemine, vergi kanunları ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun, tam ve doğru olarak kaydedilmesini sağlar. Yasal defterlerin tutulması ile ilgili outsource hizmetimiz aşağıdaki şekildedir:

 
 • Hesap planının şirketinizin ihtiyaçlarına göre tasarlanması
 • Muhasebe kayıtlarının ve defterlerinizin Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması
 • Ay sonlarında kasa, banka mutabakatlarının yapılması
 • Ay sonlarında kapanış işlemlerinin yapılarak beyannamelerin düzenlenmesi
 • Rekabet ortamında şirketlerin bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesi bilinciyle muhasebe servisini yapılandıran Aren, finansal tabloların aylık olarak hazırlanması ve müşterilerine sunumunun yapılabilmesi için dönem sonu işlemlerini aylık yaparak hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmayı amaçlamaktadır.
 • KDV ve Muhtasar beyannameleriniz, SSK bildirgeleriniz, BA-BS formlarınız muhasebe ile uyumlu şekilde gerekli kontroller yapılıp doğruluğundan emin olunarak vergi dairesine ve SGK'ya teslim edilir.
 • Üç aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması. Geçici vergi beyannameleriniz üçer aylık dönemler halinde, kurumlar vergisi beyannameniz de yıllık olarak yasal kayıtlarınızla uyumlu biçimde, vergi planlaması konusunda sizleri önceden uyararak ve önerilere getirerek hazırlanır ve vergi dairesine teslim edilir.

Aren olarak rekabetin arttığı, şirketlerin hızla büyüdüğü ve ticari sınırların kalktığı dünyamızda muhasebe faaliyetlerini değer katan bir birim olarak müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Hali hazırda bir çok şirket finansal tablolarını yerel mevzuatın yanı sıra Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamaktadır. Birçok banka, finans kurumu ve yatırımcı, şirketlerden finansal tablolarını bu standartlarda istemektedir.

 • Aren, finansal tablolarınızı gerek vergi yasalarına göre gerekse de UFRS'ye göre aylık ve üçer aylık dönemler itibariyle hazırlamaktadır. Finansal tabloların olmazsa olmaz bir parçası olan detaylı dipnotlar da finansal tabloların eki olarak hazırlanmaktadır.
 • Hazırlanan finansal tablolar talebiniz halinde sizlere detaylı olarak boardmeeting şeklinde sunulmakta ve detaylı olarak analizi yapılmaktadır.
Dipnotları ile birlikte hazırladığımız finansal tablolar şunlardır:
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu

Günümüz işletmelerinde büyüyen iş hacimleri ve yüksek rekabet ortamı nedeniyle şirketlerin mali performanslarının tam ve doğru olarak ölçülebilmesi son derece önem kazanmıştır. Güvenilir bir finansal tablo hazırlamanın temelinde, hesapların aylık olarak mutabakatlarının doğru yapılması ve hesapların gerçek bakiyelerinin finansal tablolara yansıması gerektiği bilinciyle çalışan Aren, deneyimli yönetici ve çalışanları ile finansal tablolarınızın gerçek finansal durumu tam olarak göstermesini sağlamaktadır.

Düzenli olarak yapılan hesap mutabakatları şirketlerin iç kontrol sistemlerinin önemli bir parçası olup, oluşabilecek suiistimallere ve olası kayıplara karşı önemli bir koruma sağlar.

Hesap mutabakatı işlemlerimiz aşağıdaki şekildedir;

 
 • Kasa hesabı bakiyesinin fiziki kasa ile mutabakatının sağlanması
 • Banka işlemleri ile bankalardan alınan hesap ekstrelerinin mutabakatının sağlanması
 • Müşteri ve satıcılardan alınan hesap ekstreleri ile şirket kayıtlarının mutabakatının sağlanması
 • Fiziki stok sayımının yapılarak kayıtlarla mutabakatının sağlanması
 • Fiziki demirbaş sayımının yapılarak kayıtlarla mutabakatının sağlanması
 • Sayım sonucu oluşan farkların şirket yönetimine raporlanması
 • Sayım sonucu oluşan farkların şirket yönetimine raporlanması
Ticari Alacak Yönetimi

Ticari Alacak Yönetimi çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz:

 • Faturalarınızın Aren tarafından hazırlanması ve müşterilerinize postalanması (tüm faturalar postalanmadan önce sizin kontrolünüzden ve onayınızdan geçirilmesi esastır)
 • Gelir ve ticari alacak hesaplarının muhasebeleştirilmesi
 • Müşteri hesap özetlerinin müşteri kayıtları ile mutabakatı
 • Dönemsel finansal raporların hazırlanması (gelirlerin detaylı dökümü, alacak yaşlandırma tablosu gibi) ve sizlere sunulması
 • Alacak dekontunun hazırlanması
 • Gelir ve alacak alt hesaplarının oluşturulması
 • Tahsilatların muhasebe sistemine işlenmesi ve eksik ödeme yapan müşterilerle iletişim kurulması ve sorunun çözülmesi
 • Talep edilmesi durumunda tahsilatlarınızın takip edilmesi ve zamanında tahsilatın yapılamadığı durumlarda müşterileriniz ile irtibata geçilmesi
 • Tahsil edilemeyen alacaklarınıza ilişkin bu konuda yüksek bilgi ve tecrübeye sahip avukatlar ile hukuki takibin koordinasyonu
Ticari Borç Yönetimi

Ticari Borç Yönetimi çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz:

 • Satıcı faturalarının muhasebe sistemine işlenmesi
 • Satıcılarınızdan gelen ödeme talepleri durumunda iletişimin yönetilmesi
 • Sizlerin onayı dahilinde satıcılara çek ile ödeme yapılması
 • Satıcı hesap özetlerinin satıcı kayıtları ile mutabakatı
 • Ticari borçların yaşlandırması ve nakit gerekliliği konusunda finansal raporların hazırlanması
Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz:

 • Sabit kıymetlerinizin fiziki sayımı ve muhasebe ile mutabakatının yapılması
 • Sabit kıymetlerin etiketlenmesi
 • Sabit kıymetlerinizin, muhasebe demirbaş modülü kullanarak detaylı olarak muhasebe sistemine aktarılması
 • Sabit kıymetleriniz için değer düşüklüğü ve yeniden değerleme testleri yapılarak UFRS çerçevesinde gerekli kayıtların düzenlenmesi ve UFRS'ye uygun hazırlanacak finansal tablolara yansıtılması
 • Vergi Kanunları, TTK, UFRS'ye uygun olarak amortisman hesaplamalarının yapılarak muhasebeleştirilmesi
Stok Yönetimi

Stok Yönetimi çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz:

 • Stoklarınızın fiziki sayımı ve muhasebe ile mutabakatının yapılması
 • Stoklarınız için barkod sisteminin uygulanması ( bu konuda dış kaynaktan destek alınacaktır.)
 • Stoklarınızın muhasebe stok modülü kullanılarak takip edilmesi ve çıkışların aylık olarak yapılarak satışların maliyeti hesabına aktarılması
 • Stoklarınız için değer düşüklüğü testleri yapılarak UFRS çerçevesinde gerekli kayıtların düzenlenmesi ve UFRS'ye göre hazırlanacak finansal tablolara yansıtılması
 • Stok yönetimi ile ilgili olarak iç kontrol sistemlerinin oluşturularak potansiyel kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi

Küreselleşen dünyamızda uluslararası ve çok uluslu firmalar bir çok ülkede ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Merkez ofislerin finansal tabloları konsolide ederek tüm grubun finansal raporunu hazırlayabilmesi için diğer ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ve iştiraklerinin merkezin istediği para birimine göre finansal tablolarını hazırlaması zorunluluk haline gelmiştir. Aren müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen para birimine göre finansal tabloları düzenlemekte ve sunumunu yapmaktadır.

 • Tüm finansal tablo kalemleri UFRS ilkeleri doğrultusunda yeniden hesaplanır ve istenilen yabancı para birimine çevrilerek finansal tablolarınız hazırlanır.

Faaliyet raporu şirketin mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek ve etkilemek için yıllık olarak hazırlanan bir dokumandır. Kapsadığı hesap dönemine ilişkin bilgileri, şirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatan faaliyet raporu, hem tasarım olarak şirketin kurum kültürüne uygun, hem de içerik olarak mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Faaliyet raporu hazırlanmasındaki anahtar, birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluşun farklı amaçlar için bu rapora ihtiyaç duymasıdır.

Şirket hissedarları, yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, kredi sağlayıcılar veya çalışanlar birbirinden farklı nedenlerle faaliyet raporuna ihtiyaç duyarlar.

Faaliyet raporunun hedef ya da kullanıcı kitlesinin ne kadar geniş olduğu göz önüne alındığında görsel açıdan daha zengin, daha geniş kapsamlı raporlar hazırlanmasının; şirketlerin doğru mesajları farklı gruplara iletmesi acısından ne kadar önem taşıdığı anlaşılır.

Bilginin inanılmaz bir hızda yayıldığı çağımızda, iletişim olanaklarını doğru kullanan şirketler, diğerleri karşısında her tur rekabete önde başlamaktadır. Şirketlerin değerinin finansal göstergelerin ötesinde sahip oldukları vizyon, hedefler ve sosyal değerlerden doğrudan etkilendiği günümüzde, yüz yüze iletişimin yerini tutabilen tek araç olan faaliyet raporlarının, çok iyi tasarlanmış birer iletişim aracı olması gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin verdiğimiz destek hizmeti aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık faaliyet raporunun, şirketin gereksinimleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve düzenleyici kurumların (SPK,BDDK,EPDK ve HM) faaliyet raporuna ilişkin getirdiği düzenlemeler ve uluslararası en iyi uygulamaların göz önünde bulundurularak hazırlanması.

Kurumsal ajanda takip hizmetimiz, şirketinizin tüm yasal işlemlerinin yeni Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılmasını garanti etmektedir. Aren, müşterilerine Kurumsal Ajanda Takibi olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yönetim kurulu ve genel kurulların organize edilmesi, ajandalarının hazırlanması ve notlarının tutulması
 • Kanuni defterlerin tutulması
 • Şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması, kapatılması ve adres değişikliklerinin vergi dairesi ve sosyal güvenlik idaresine yasal yükümlülükler çerçevesinde bildirilmesi
 • Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda müşteri toplantılarına katılarak yasal, muhasebe ve finans ve vergisel konularda görüş bildirmek
 • Bağımsız dış denetçiniz, avukatınız ve danışmanlarınız ile koordinasyonun sağlanması
 • Yabancı personel için oturma ve çalışma izinlerinin alınması
 • Kurumsal yönetim raporlarının hazırlanması

Aren, müşterilerine Şirket kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yapmak istediğiniz işe en uygun şirket tipinin ve mali yapının belirlenmesi
 • İşinizin gelişimi ile ilgili düşüncelerinizin ve hedeflerinizin fizibilite çalışmaları yapılarak rakamlara dökülmesi ve kar/zarar, nakit akış projeksiyonlarının hazırlanması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanarak ticaret sicili ve vergi dairesi tescillerinizin yapılması
 • Vergi planlamasının yapılması
 • Yasal yükümlülükler çerçevesinde size en uygun hesap planının hazırlanması ve muhasebe sisteminin kurulması,
 • Diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Aren müşterilerine Bordrolama ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm ilişkilerin ve yasal sürecin yürütülmesi
 • İşe giriş ve çıkışların yapılması
 • Aylık olarak çalışanların net ücretlerinin, gelir vergisi kesintilerininin ve Sosyal güvenlik primlerinin hesaplanması ve bordronun hazırlanması
 • Çalışanların açtığı davalarla ile ilgili hukuki danışmanlık